Članci

Novosti

Javni natječaj za prijam u službu - Voditelj Odsjeka za komunalne poslove

datum objave: 14. 06. 2022.

  • Natječaj - Advent

    1 / 1

    Natječaj - Advent

Na temelju članka 17. stavka 1. i 2. te članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijam u službu Voditelja Odsjeka za komunalne poslove u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica

-           1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca

 

Posebni uvjeti za prijem u službu:

            - magistar inženjer građevinarstva ili stručni specijalist inženjer građevinarstva ili druge tehničke struke (VSS)

            - najmanje 4 (četiri) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

            - poznavanje rada na računalu

            - vozačka dozvola B kategorije

- stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice

- stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema

- stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama

- stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija

 

Osim navedenih posebnih uvjeta, osobe koje se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

-          punoljetnost,

-          hrvatsko državljanstvo,

-          zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

U službu po ovom natječaju prima se na neodređeno vrijeme radi popunjavanja slobodnog radnog mjesa, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca sukladno odredbi članka 26. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

Ravnopravno se mogu natjecati i osobe koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nemaju položeni državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma biti obvezni položiti sukladno odredbi članka 92. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

 

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

-          životopis

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)

-          dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

-          preslika vozačke dozvole

-          dokaz o potrebnom radnom stažu na odgovarajućim poslovima

-          preslika uvjerenja ili svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako posjeduje)

-          izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci

-          izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavljenom izboru, a najkasnije uoči donošenja rješenja o imenovanju, čime dokazuje ispunjavanje uvjeta opće zdravstvene sposobnosti.

 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu  prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na natječaj podnositelj prijave koji se poziva na pravo prednosti dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu kojim se dokazuje postojanje prava prednosti na koje se poziva i dokaz o nezaposlenosti.

 

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru, objavit će se na službenoj web-stranici Općine Marija Bistrica (www.marija-bistrica.hr) i na oglasnoj ploči.

 

Na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49 246 Marija Bistrica, s obaveznom naznakom: „Za natječaj za prijam u službu Voditelja Odsjeka za komunalne poslove“. Prijave se mogu dostaviti i osobno u prostorije Općine Marija Bistrica na navedenoj adresi.

 

Sukladno odredbi članka 17. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) postupak provedbe natječaja do donošenja rješenja o prijmu u službu nije upravni postupak u smislu odredbi Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21).

Rješenje o prijmu u službu ili odluka o poništenju natječaja donosi se najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju se donosi odluka o poništenju.  Protiv odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenima na natječaj.

 

 

Pročelnica

Branka Herceg, dipl. oec.