Članci

Događanja

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Tugonica 1“

datum objave: 04. 04. 2018.

 • Grb

  1 / 1

  Grb

                        

          REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

        OPĆINA MARIJA BISTRICA

 

KLASA: 350-02/17-01/3

URBROJ: 2113/02-01-18-36

Marija Bistrica, 03. travnja 2018. god.

 

 

Na osnovu članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13 i 65/17) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Tugonica 1“ (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 2/18), objavljuje se:

 

JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Tugonica 1“

 

 1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Tugonica 1“. Prijedlog Plana za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te sažetka za javnost.
 2. Javna rasprava započinje 12. travnja 2018. godine, a završava 11. svibnja 2018. godine.
 3. Prijedlog Plana biti će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Marija Bistrica, svakim radnim danom od 08,00 sati do 14,00 sati. Uvid u prijedlog Plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Općine Marija Bistrica – www.marija-bistrica.hr.
 4. Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana u Općinskoj vijećnici, Trg Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica, dana 19. travnja 2018. godine s početkom u 13,00 sati.
 5. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi propisan je člankom 100. Zakona o prostornom uređenju, na slijedeći način:
 • da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana
 • da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganja
 • da daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
 • da upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.

 1. Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana je do zaključno 11. svibnja 2018. godine na adresu Općine Marija Bistrica, Trg Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Načelnik Općine Marija Bistrica

                                                           Josip Milički, ing.

 

UPU Tugonica _ PP

pdf | 11.4.2018. 5,16 MB

UPU Tugonica KARTE_PP 4. Načini

pdf | 11.4.2018. 496,46 KB

UPU Tugonica KARTE_PP 3. Oblici

pdf | 11.4.2018. 497,78 KB

UPU Tugonica KARTE_PP 2 d. Vodnogospodarski

pdf | 11.4.2018. 518,96 KB

UPU Tugonica KARTE_PP - 2 a. Promet

pdf | 11.4.2018. 474,67 KB

UPU Tugonica - KARTE _ PP 1 - Namjena

pdf | 11.4.2018. 512,23 KB

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi

pdf | 25.5.2018. 4,08 MB