Članci

Novosti

NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE

datum objave: 13. 11. 2017.

  • Dobro nam došel prijatel

    1 / 1

    Dobro nam došel prijatel

Temeljem čl. 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15), čl. 3. st. 1. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 8/08), te čl. 46. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik 1/13) načelnik Općine Marija Bistrica raspisuje slijedeći

 

 

 

N A T J E Č A J

ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE

 

I.

 

            U zakup na određeno vrijeme daje se:

            Poslovni prostor izgrađen na zemljištu k.č. 322/2, 322/3 i 323/1 k.o. Marija Bistrica u Marija Bistrici, Zagrebačka ulica 26 – prizemlje zgrade, lokal površine 587,58 m2 unutarnjeg (zatvorenog) prostora i 210 m2 vanjskog prostora (tzv. terasa) za obavljanje prvenstveno ugostiteljskih djelatnosti.

            Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 godina, uz mogućnost produljenja ugovora.

            Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju bez prava na povrat sredstava uloženih za njihovo uređenje.

 

II.

 

            Iznos mjesečne zakupnine za poslovni prostor iz točke I. iznosi 26.721.00 kn bez PDV-a, pri čemu mjesečna zakupnina bez PDV-a za unutarnji prostor iznosi 21.150,00 kn, a mjesečna zakupnina bez PDV-a za vanjski prostor iznosi 5.571,00 kn. Sukladno čl. 1 Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 160/2013) PDV će se obračunavati samo na iznos zakupnine za unutarnji prostor.

Sukladno čl. 16., st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15) zakupnik je dužan zakupninu plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetoga dana u mjesecu, uplatom na žiro račun Općine Marija Bistrica HR4423600001825600009.

            Zakupodavac određuje period od najviše tri (3) mjeseca od potpisa ugovora do pokretanja poslovnih aktivnosti kao period u kojem neće naplaćivati najam od zakupnika. Istekom najviše tri (3) mjeseca od potpisa ugovora zakupodavac će početi obračunavati zakupninu u punom iznosu.

              Zakupnik je dužan prije potpisivanja Ugovora zakupodavcu predati instrument financijskog osiguranja u obliku važeće ovjerene bjanko zadužnice s naznakom najvišeg iznosa koji će pokriti dvije mjesečne zakupnine.

 

 

III.

 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke osobe bez obzira na državljanstvo i pravne osobe koje imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

Ukoliko na natječaju sudjeluju osobe koje imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14), dužni su uz ponudu to pravo i dokazati.

            Osobe navedene u stavku 2. ove točke mogu uz ispunjenje gore navedenih natječajnih uvjeta prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ostvariti samo ako na natječaju sudjeluju isključivo kao fizičke osobe i ako do sada to pravo nisu ostvarivali.

 

 

IV.

 

Uz pisanu ponudu ponuditelj je dužan priložiti:

-          kratki opis djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru

-          ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

-          preslik osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba

-          original ili presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ako je ponuditelj pravna osoba tj. jednakovrijedan dokument ako je ponuditelj pravna osoba iz inozemstva

-          presliku obrtnice i osobne iskaznice ako je ponuditelj obrtnik tj. jednakovrijednih dokumenata ako je ponuditelj obrtnik iz inozemstva

-          BON 2 za pravne osobe ili jednakovrijedan dokument ako je ponuditelj pravna osoba iz inozemstva

-          dokaze o ostvarivanju prvenstvenog prava iz točke III. ovog Natječaja

-          pisanu izjavu kojom ponuditelj pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da nema duga prema Općini Marija Bistrica po bilo kojem osnovu

                   

Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

           

 

V.

 

            Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenom visinom zakupnine ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica, s naznakom “natječaj za zakup poslovnog prostora - ne otvarati”, preporučenom pošiljkom ili osobno, zaključno do 28. studenog 2017. godine u 13,00 sati.

            Ponuditelji su dužni na poleđini omotnice navesti svoje ime i prezime, adresu, odnosno naziv pravne osobe i adresu sjedišta.

            Otvaranje ponuda obavit će se dana 28. studenog 2017. godine u 13,00 sati u prostorijama Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34.

            Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

 

VI.

 

            Odabir najpovoljnije ponude izvršit će se u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda te će Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti dostavljene svim natjecateljima, a s najpovoljnijim ponuditeljem Zakupodavac će sklopiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora u obliku ovršne isprave sukladno čl. 4. st. 3 Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, a na trošak Zakupnika.

            Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 5 dana od primitka Odluke o odabiru pristupiti potpisivanju ugovora i preuzimanju prostora jer u protivnom gubi pravo zakupa.

             

VII.

 

            Zakupnik nema pravo poslovni prostor ili dio poslovnog prostora dati u podzakup.

 

 

VIII.

 

            Zakupodavac zadržava pravo neprihvaćanja ponuda.

           

 

IX.

 

Sve ostale informacije o Natječaju i razgledavanju poslovnih prostora koji se daju u zakup mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica ili na tel. 049/469-119.

 

 

 

 

 

Načelnik

Općine Marija Bistrica