Članci

Novosti

Odluka o davanju u zakup poljoprivrednih površina

datum objave: 20. 04. 2021.

  • Grb

    1 / 1

    Grb

JAVNI  NATJEČAJ

za davanje u zakup poljoprivrednog zemljšta u vlasništvu

Općine Marija Bistrica u poljoprivrednu svrhu

 

I. Predmet zakupa je zemljište koje je po svom uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište, u vlasništvu Općine Marija Bistrica,

Zemljište se daje  u zakup  na rok od 2 godine.

Kat.čest.br.

Katastarska općina

Površina (m2)

Namjena

Početna cijena kuna/godišnje

4889

Globočec

6087

oranica

177,74 kn

 

II. Pisana ponuda za zakup zemljišta iz točke I. ovog natječaja mora sadržavati:

-ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja i OIB

-presliku osobne iskaznice

-podatke o zemljištu za koje se natječe (katastarsku općinu, broj katastarske čestice  i  površinu )

-visinu ponuđene  godišnje zakupnine

-ponudi se obvezno prilaže dokaz o prvenstvu  prava zakupa  iz točke III. ovog ntječaja

- broj telefona, mobitela, adresa elektroničke pošte

U natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su po bilo kojoj osnovi dužnici Općine Marija Bistrica.

 

III. Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju i to sljedećim redoslijedom:

– vlasnik neposrednog susjednog zemljišta /nekretnine ili s njom  povezane fizičke ili  pravne osobe

– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

– pravna osoba registrirana za obavljanje  poljoprivredne djelatnosti.

 

IV. Ako više osoba iz članka III. ima jednake uvjete, poštujući redoslijed, prednost se daje osobi koja će se baviti ekološkom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda.

Natječaj će se provesti makar je u natječaju sudjelovao i samo jedan ponuđač.

 

V. Osobe koje sudjeluju u natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju  temeljem koje ostvaruju prvenstvo prava na zakup  poljoprivrednog zemljišta i to:

 – vlasnik  čije zemljište neposredno graniči sa zemljištem koje se daje u zakup (dokaz: kopija zemlišno knjižnog izvatka i izvoda iz katastarskog plana)

 – obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ( dokaz: rješenje o upisu u Upisnik  ili preslika iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva)

 – pravna osoaba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ( dokaz: kopija izvoda iz  sudskog registra)

 – potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica da podnositelj  prijave nema nikakvih dugovanja prema Općini Marija Bistrica.

 

VI. Rok  za  dostavu ponuda   po  javnom  natječaju  za zakup poljoprivrednog zemljiša je  8  ( osam)  dana od  dana  objave  javnog  natječaja, odnosno zaključno do 27. travnja 2021. godine .

Ponude se podnose  na adresu Općina Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, Marija Bistrica ili osobno  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Marija Bistrica s naznakom : Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta -  ne otvaraj.

Sve pristigle ponude otvoriti će Povjerenstvo imenovano od strane  načelnika Općine Marija Bistrica, koji će uputiti  svoj prijedlog Načelniku.

O rezultatima  javnog natječaja  podnositelji ponuda će biti  obaviješteni u roku od 30 dana  nakon otvaranja pristiglih ponuda  sukladno ovom javnom natječaju.

Ako na  natječaj pristigne samo  jedna ponuda  koja udovoljava uvjetima  natječaja ista  će se smatrati punovažećom. Nepotpune i  nepravovremeno pristigle ponude neće se  razmatrati.

 

VII. Načelnik  Općine Marija Bistrica zadržava pravo poništiti natječaj  ili  ne  prihvatiti  niti jednu  ponudu  bez obrazloženja i bez odgovornosti  prema bilo kojem  ponuditelju.

 

VIII. Odabrani ponuđač dužan je u roku od 8 dana od  dana  zaprimanja pismene obavijesti o  odabiru sklopiti Ugovor o zakupu.

 

N A Č E L N I K

Josip Milički, ing.

 

 

Javni natječaj

pdf | 20.4.2021. 95,72 KB

Odluka

pdf | 20.4.2021. 57,34 KB

Ispravak Odluke

pdf | 23.4.2021. 55,6 KB

ISPRAVAK javnog natječaja

pdf | 23.4.2021. 50,74 KB