Općinsko vijeće

Prostorni planovi

IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica 1)

Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica donijelo je Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica (UPU Marija Bistrica 1) (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 2/21)
Osnovni razlog za izradu izmjena i dopuna UPU-a je:
- preispitivanje uvjeta za izgradnju poslovne namjene radi omogućavanja izgradnje poslovne - uslužne građevine autopraonice s pratećim sadržajima.
- utvrđivanje zone poslovne namjene – pretežito uslužne za potrebe izgradnje autopraonice s pratećim sadržajima na k.č. 433, 434, 435/2 i 436/3.
Izradu izmjena i dopuna financirati će podnositelj zahtjeva.

pdf | 24.2.2021. 1,43 MB

V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Marija Bistrica

Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica donijelo je Odluku o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 2/21).
Osnovni razlog za izradu Izmjena i dopuna PPUO-a je potreba za sagledavanjem poslovne namjene u okviru PPUO-a i to provjera i redefiniranje Odredbi za provedbu građevinskog područja naselja unutar obuhvata UPU-a Marija Bistrica 1, a radi omogućavanja izgradnje građevina gospodarske, odnosno poslovne namjene.
Izradu izmjena i dopuna financirati će podnositelj zahtjeva.

pdf | 24.2.2021. 1,44 MB