Natječaji i javna nabava

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Marija Bistrica

  • Grb

    1 / 1

    Grb

KLASA: 500-01/22-01/3

URBROJ: 2140-22-01-22-2

Marija Bistrica, 17. listopada 2022. god.

 

            Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 1/17.), načelnik Općine Marija Bistrica raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA

 KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA

 

 

1. Predmet natječaja:

            Obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.

 

2. Priroda i opseg te mjesto obavljanja poslova:

            Preuzimanje pokojnika na mjestu nastanka smrtnog slučaja na osnovu poziva nadležnog mrtvozornika. Radnja podrazumijeva smještaj pokojnika u pvc vreću i polaganje na specijalna nosila ili metalni transportni sanduk te prijenos do specijalnog mrtvačkog vozila, prijevoz do nadležne patologije ili sudske medicine.

             Usluga podrazumijeva preuzimanje umrlih bez obzira na stanje tijela i mjesto na kojem se nalazi, te usluga treba biti raspoloživa u terminima od 0,00 do 24,00 sata radnim danom, vikendom i blagdanom, a odnosi se na cjelokupno područje Općine Marija Bistrica. U opseg poslova uključen je i sav potrebni materijal (pvc vreća i dr.). Očekivani opseg poslova je 2-3 preuzimanja i prijevoza godišnje.

 

Napomena:

            Općina Marija Bistrica snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete:

            - da se umrla osoba  ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području Općine Marija Bistrica

            - da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Općinom Marija Bistrica

ima zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,

            - da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za područje Općine Marija Bistrica,

            -  da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju poslova.

 

 

3. Vrijeme na koje se sklapa ugovor:

             2 (dvije godine).

 

4. Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju određene uvjete te su ponuditelji dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju odnosno dokaze:

            - da su upisani u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a isto dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana,

            - da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a isto dokazuju preslikom rješenja,

            - da imaju na raspolaganju najmanje jedno pogrebno vozilo, a isto dokazuju preslikom prometne knjižice vozila,

            - da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, a isto dokazuju izjavom o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže,

            - da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje starijih od 30 dana, a isto dokazuju odgovarajućom potvrdom Porezne uprave ne starije od 30 dana,

            - da ponuditelj fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a isto dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne,

            - ispunjeni cjenik usluga prijevoza pokojnika zajedno s potrebnim materijalom (pvc vreća i dr.) koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Ponuditelj na dan zaključenja natječaja ne smije imati nepodmirenih obveza prema Općini Marija Bistrica po bilo kojem osnovu, starijih od 30 dana, a isto provjerava stručno povjerenstvo u službenim evidencijama Općine.

 

5. Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude:

            Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz točke 4. ovog natječaja (članak 4. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Marija Bistrica), ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio natječajne dokumentacije.

            Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

6. Predaja ponuda i rok za predaju ponuda:

            Ponuda s prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici, uvezena u cjelinu i osigurana jamstvenikom na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ponuda s prilozima mora biti dostavljena (bez obzira na način dostave) do 25. listopada 2022. godine do 13:00 sati,  preporučenom pošiljkom ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Marija Bistrica

 Trg pape Ivana Pavla II 34

49 246 Marija Bistrica

s naznakom

„NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA“.

            Ponuda koja nije dostavljena u roku neće se razmatrati.

7. Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača:

            Otvaranje ponuda neće biti javno.

            Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača donosi načelnik Općine Marija Bistrica.

            Na temelju Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, sa odabranim ponuditeljem sklapa se Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika.

            Načelnik zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja u kojem slučaju se natječaj poništava.

            Ovaj natječaj objaviti će se na internet stanici Općine Marija Bistrica www.marija-bistrica.hr dana 17. listopada 2022.  godine.

 

Načelnik

Općine Marija Bistrica

Josip Milički, ing.

 

 

Cjenik - usluga prijevoza pokojnika

pdf | 17.10.2022. 357,09 KB

Obrazac ponude

pdf | 17.10.2022. 619,83 KB

Važni telefonski brojevi

Općina Marija Bistrica

+385 049 469 119 +385 049 469 060

Turistička zajednica općine Marija Bistrica

+385 049 468 380

Župni ured

+385 049 469 156

Svi važni brojevi