Članci

Novosti

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić „Pušlek“ Marija Bistrica za pedagošku godinu 2021/2022. – primarni desetosatni program

datum objave: 17. 05. 2021.

DJEČJI VRTIĆ PUŠLEK MARIJA BISTRICA
UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA PUŠLEK
MARIJA BISTRICA
ZAGREBAČKA 15

Novosti

Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje pokretnih radnji, uslužnih naprava, pokretnih naprava za izradu i prodaju umjetničkih predmeta i štandova

datum objave: 10. 05. 2021.

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 11/08 i Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 10. svibnja 2021. godine, KLASA:372-03/21-01/8 URBROJ:2113/02-01-21-1, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja raspisuje

Novosti

Prihvaćene kandidature za općinsko vijeće i načelnika

datum objave: 30. 04. 2021.

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Marija Bistrica objavljuje pravovaljane liste za načelnika i općinsko vijeće.
Vrijeme objave: 30. travnja 2021. 9:35

Novosti

Odluka o davanju u zakup poljoprivrednih površina

datum objave: 20. 04. 2021.

Temeljem odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj: 20/18, 115/18, 98/19), Odluke Načelnika Klasa: 945-01/21-01/1; Urbroj: 2113/02-01-21-1 od 16. travnja 2021. godine, te članka 47. Statuta Općine Marija Bistrica („Službeni glasnik Općine Marija Bistrica“ broj 1/20), načelnik Općine Marija Bistrica objavljuje

Novosti

Lista ocjenjenih vina - 2021.godina

datum objave: 14. 04. 2021.

Udruga vinogradara Marija Bistrica
"Vinarijada 2021"