Članci

Novosti

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica

datum objave: 20. 12. 2019.

U četvrtak 19. prosinca održana je 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Marija Bistrica.

Novosti

Obavijest za mještane o postavi mobilnih reciklažnih dvorišta na području općine Marija Bistrica

datum objave: 12. 12. 2019.

RASPORED POSTAVLJANJA
MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Novosti

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

datum objave: 04. 12. 2019.

Temeljem članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), članka 8. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 2/19) i Odluke načelnika KLASA: 372-03/19-01/45, URBROJ: 2113/02-01-19-5 od 3. prosinca 2019. godine raspisuje se

Novosti

PLAN PRORAČUNA OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA 2020. GODINU

datum objave: 15. 11. 2019.

Poštovani mještani,

Novosti

Javni natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine

datum objave: 06. 11. 2019.

Na temelju članka 4. Pravilnika o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 11/08 i Službeni glasnik Općine Marija Bistrica br. 4/14 i 4/17) i Zaključka načelnika Općine Marija Bistrica od 5. studenoga 2019. godine KLASA:372-03/19-01/44, URBROJ: 2113/02-01-19-15, Povjeresntvo za provedbu javnog natječaja raspisuje