Članci

Novosti

Odluka o dopuni Odluke o kommunalnoj naknadi

datum objave: 25. 06. 2020.

  • Grb

    1 / 1

    Grb

Na temelju članka 95. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Općine Marija Bistrica (“Službeni glasnik Općine Marija Bistrica” br. 2/18) Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na svojoj 25. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2020. godine, donijelo je

 

 

 

O  D  L  U  K  U

o dopuni Odluke komunalnoj naknadi

 

 

 

Članak 1.

                U Odluci o komunalnoj naknadi (“Službeni glasnik Općine Marija Bistrica” br. 1/19) iza članka 21. dodaje se članak 21.a koji glasi:

 

“Odredbe ove Odluke o naplati komunalne naknade ne primjenjuju se za razdoblje kada obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, temeljem općeg akta o zabrani odnosno obustavi obavljanja djelatnosti donesenog na razini Republike Hrvatske, nisu obavljali svoju djelatnost.

Obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti dužni su plaćati komunalnu naknadu razmjerno razdoblju kada su obavljali svoju djelatnost.

Usklađenje i konačni obračun iznosa komunalne naknade u slučajevima iz prethodna dva stavka izvršit će se do kraja tekuće godine na temelju Zahtjeva obveznika plaćanja komunalne naknade predanog  najkasnije do 30. studenoga  tekuće godine.”

 

 

 

Članak 2.

                Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Općine Marija Bistrica.

 

 

 

 

KLASA: 363-03/20-01/2

URBROJ: 2113/02-02-20-1

Marija Bistrica, ­­­28. svibnja 2020. godine

Odluka