Članci

Događanja

Oglas za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za financije i proračun u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica

datum objave: 05. 04. 2019.

  • Marija Bistrica

    1 / 1

    Marija Bistrica

KLASA: 112-02/19-01/1

URBROJ: 2113/02-04/1-19-3

Marija Bistrica, 5. travnja 2019. god.

 

Na temelju članka 19. stavka 1. u vezi s odredbom članka 29. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marija Bistrica raspisuje

 

OGLAS

 

za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za financije i proračun u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Bistrica

-           (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme u trajanju od 18 mjeseci – radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca

 

Posebni uvjeti za prijem u službu:

-              magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog smjera (VSS)

-              najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-              poznavanje rada na računalu

-              stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije stručne poslove unutar upravnoga tijela

-              stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika

-              stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada

-              stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija

 

Osim navedenih posebnih uvjeta, osobe koje se prijavljuju na oglas moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11 i 04/18).

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

-          punoljetnost,

-          hrvatsko državljanstvo,

-          zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

U službu po ovom oglasu prima se na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika sukladno odredbi članka 28. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11 i 04/18).

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11 i 04/18).

 

Uz prijavu na oglas  kandidati trebaju priložiti:

-          životopis

-          dokaz o stručnoj spremi

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)

-          elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)

-          izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci

-          izvornik vlastoručno potpisane izjave da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

-          potvrda o zdravstvenoj sposobnosti

 

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu  prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz prijavu na oglas podnositelj prijave koji se poziva na pravo prednosti dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu kojim se dokazuje postojanje prava prednosti na koje se poziva.

 

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru objavit će se na službenoj web-stranici Općine Marija Bistrica (www.marija-bistrica.hr) i na oglasnoj ploči.

 

Na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Marija Bistrica objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje pet dana prije održavanja.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

 

Prijave na oglas podnose se u roku od 10 dana od dana objave oglasa tj. do 15.04.2019. godine na adresu: Općina Marija Bistrica, Trg pape Ivana Pavla II 34, 49246 Marija Bistrica, s obaveznom naznakom: „Za oglas za prijam Višeg stručnog suradnika za financije i proračun“. Prijave se mogu dostaviti i neposredno u prostorije Općine Marija Bistrica na navedenoj adresi.

 

Sukladno odredbi članka 17. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11 i 04/18) postupak provedbe natječaja do donošenja rješenja o prijmu u službu nije upravni postupak u smislu odredbi Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09).

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od najviše 30 dana od roka dostave prijava na oglas.

 

Nakon raspisanog oglasa ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju se donosi odluka o poništenju.  Protiv odluke o poništenju nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

 

Pročelnica

Jedinstvenog upravnog odjela

Branka Herceg, dipl.oec.