Ustroj Općine

Jedinstveni upravni odjel

Upravni odjel Općine Marija Bistrica obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Općine i drugim propisima.

 • Sanja Čukman

  1 / 4

  Sanja Čukman

 • Đurđica Gorski

  2 / 4

  Đurđica Gorski

 • Zlatko Topolovec

  3 / 4

  Zlatko Topolovec

 • Suzana Hajnić.jpg

  4 / 4

 • Sanja Čukman
 • Đurđica Gorski
 • Zlatko Topolovec
 • Suzana Hajnić.jpg

Odgovoran je načelniku Općine za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz svog djelokruga. U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Upravni odjel je samostalan u granicama utvrđenim zakonom i općim aktima Uprave.

Radom Upravnog odjela upravlja pročelnica, a upravne, stručne i druge poslove i zadaće obavljaju službenici i namještenici.

Pročelnica organizira, koordinira i kontrolira rad u Upravnom odjelu, obavlja upravno-pravne i druge poslove iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i prenijete poslove državne uprave, stručne i administrativne poslove te vodi postupke javne nabave i javnih natječaja.

Za obavljanje poslova Upravnog odjela ustrojena su tri odsjeka:

 1. Odsjek na društvene djelatnosti i opće poslove
 2. Odsjek za financije i proračun
 3. Odsjek za komunalne poslove

Radom pojedinog odsjeka upravlja voditelj odsjeka. Za svoj rad odgovoran je načelniku Općine i pročelniku.

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak od 7 do 15 sati, pauza od 11 do 11.30 sati

Rad sa strankama: utorkom od 08:00 - 10:00 sati i četvrtkom od 08:00 - 10:00 sati

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

Branka Herceg, dipl.oec.


e-mail: branka.herceg@marija-bistrica.hr 

Samostalni upravni referent 
Suzana Hajnić, uprav.prav.

tel: +385 049 469 119 ;

e-mail: suzana.hajnic@marija-bistrica.hr

Voditeljica odsjeka za društvene djelatnosti, 
Sanja Čukman

Sanja Čukman

tel: +385 049 469 119 +385 098 16 02 048 
fax: 049/469-595
e-mail : opcina.marija.bistrica@kr.t-com.hr

Voditeljica odsjeka za proračun i financije,
Đurđica Gorski

Đurđica Gorski

tel: +385 049 469 119 ; +385 099 2128 781
e-mail: gorski@marija-bistrica.hr

Voditeljica Odsjeka za financije i proračun prima stranke svaki petak od 8 do 14 sati.

Voditelj Odsjeka za komunalne poslove,
Zlatko Topolovec

Zlatko Topolovec

tel: +385 049 469 119 ; +385 098 251 568
e-mail: opcina.marija.bistrica@kr.t-com.hr

Komunalni redar prima stranke svaki utorak i petak od 9 do 11 sati.