Ustroj Općine

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Općine Marija Bistrica.

Općinsko vijeće ima 13 članova  izabranih na način određen zakonom. Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine, a počinje danom konsti­tuiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.

Većinom glasova svih vijećnika, Općinsko vijeće donosi sljedeće akte:

  1. Statut Općine
  2. Poslovnik Općinskog vijeća
  3. Proračun i godišnje izvješće o izvršenju proračuna
  4. Odluku o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednikaVijeća
  5. Odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokru­ga utvrđenih statutom Općine

Sjednice Općinskog Vijeća su javne te predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti njegov rad. O radu Općinskog Vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja, oglasne ploče i objavom na web stranicama Općine.